Om Hjernekraftverk


Om Hjernekraftverk

Hjernekraftverk er Forskerforbundets kampanje for realisering av kunnskapsnasjonen Norge. Kvalitet i høyere utdanning og økt forskningsinnsats er nøkkelen for å sikre framtidig verdiskaping og velferd.

 

Sammenhengen er enkel. Verdien av det arbeidet vi legger ned er grunnlaget for finansieringen av velferdstjenester, som skole- og utdanning, helse- og omsorg og inntektssikring til de som faller utenfor arbeidslivet. Hvor store verdier vi skaper avgjøres av vår evne til å utnytte vår viktigste ressurs, nemlig folks hjernekraft. Det er den vi skal leve av i framtida. Selv verdifulle naturressurser som olje, fisk og skog er lite verdt uten kunnskap. Derfor er det  kompetente mennesker og forskning skal styrke vår konkurranseevne i framtida.

Kina, India og mange andre land kunne tidligere kun konkurrere på lavkostproduksjon, men nå satser de stort på kunnskap for å kunne dominere den globale økonomien. Norge har store olje- og gassressurser, men dette er som kjent ikke-fornybare ressurser. De vil på et tidspunkt ta slutt eller bli sterkt begrenset i form av omfang eller verdi. Hvordan svarer Norge på denne utviklingen?

Norge er det eneste landet i Norden som ikke har nådd EUs mål om at minst 3 prosent av bruttonasjonalprodukt skal gå til forskning og utvikling. Antall studiepoeng som norske studenter tar har økt 48 prosent, men antall årsverk innen undervisning og forskerstillinger kun har økt med 19 prosent.

Forskerforbundet mener det er nødvendig med en forpliktende opptrappingsplan for forskning og høyere utdanning som løfter innsatsen opp på nivå med våre naboland. Det trengs for å ha hjernekraft nok til å styrke vår egen konkurransekraft. Vi har pengene. Det er ingen grunn til at Norge skal forske mindre enn vårt naboland.

 

Seierspall_FoU planv2